Palvelumme

Pohjatutkimusten tuoteryhmä

 • Puristinheijarikairaukset
 • Paino-, täry- ja heijarikairaus
 • Porakonekairaukset ja kalliovarmistukset
 • Siipikairaukset
 • CPTU-kairaukset
 • Häiriintyneet ja häiriintymättömät maanäytteet
 • Vanhojen perustusten kuntotutkimukset
 • Koepumppaukset
 • Pohjavesiputket
 • Pohjavesiseurannat ja näytteenotot
 • Ympäristötutkimukset
 • Vesimenekkimittaukset
 • Vesiväylätutkimukset

Lisätietoja pohjatutkimuksista antaa

Teemu Myyrä
Projektipäällikkö 
040 594 3589

varahenkilö
Joni Karjalainen
Projektikoordinaattori
045 273 6231

Aiheeseen liittyvät tiedostot

Teemu Myyrä

Pohjatutkimus: Perusta rakennushankkeen onnistumiselle

Geounion tarjoaa asiakkaille kattavat pohjatutkimuspalvelut, jotka varmistavat rakennusprojektien onnistumisen alusta loppuun. Analysoimalla tarkasti maaperän ominaisuudet ja kantavuuden, voidaan suunnitella ja toteuttaa perustamisratkaisuja, jotka takaavat rakennusten turvallisuuden ja kestävyyden.

Asiantuntijamme ovat hyvin koulutettuja ja käytössämme ovat geotekniikan uusimmat menetelmät, jotta tutkimukset olisivat mahdollisimman tarkkoja sekä luotettavia.

Geounion Oy auttaa asiakkaitaan hallitsemaan rakennushankkeita tarkemmalla suunnittelulla ja tarjoamalla ennakkotietoa mahdollisista maaperän haasteista. Tämä auttaa välttämään yllättäviä kustannuksia ja varmistamaan, että hanke pysyy budjetin sekä aikataulun puitteissa. Tutustu referensseihimme täältä!

Olemme sitoutuneet tarjoamaan parhaat mahdolliset ratkaisut kaikkiin pohjatutkimustarpeisiin, varmistaen, että asiakkaidemme rakennusprojektit saavat luotettavan ja kestävän perustan. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Pohjatutkimus tuo turvallisuutta ja tehokkuutta rakennusprojekteissa 

Pohjatutkimus on äärimmäisen tärkeä osa rakennusprojektien suunnittelua ja toteutusta. Sen tarkoituksena on varmistaa, että maaperä kykenee turvallisesti kantamaan suunnitellun rakennuksen tai infrastruktuurin. Tutkimus antaa kriittistä tietoa maaperän ominaisuuksista, kuten sen tiiveydestä, koostumuksesta ja kantavuudesta, joka on välttämätöntä luotettavien perustusratkaisujen suunnittelussa. Esimerkiksi, pohjatutkimuksen avulla voidaan päättää, tarvitaanko paalutusta vai riittävätkö pintaperustukset.

Ilman pohjatutkimusta rakennusprojektiin ryhtyminen voi olla riskialtista. Maaperän heikkoudet, kuten pehmeät savikerrokset tai suuret kalliohalkeamat, voivat ilman ennakkotietoa johtaa vakaviin rakenteellisiin ongelmiin. Tällaiset ongelmat saattavat ilmetä rakenteiden vajoamisena, halkeiluna tai pahimmillaan jopa rakennusten sortumisena, mikä voi aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä ja vaarantaa jopa ihmishenkiä.

Lisäksi, pohjatutkimus auttaa pitämään rakennusprojektin budjetin hallinnassa. Kun maaperän vaatimat toimenpiteet tunnetaan etukäteen, voidaan välttää odottamattomat lisäkustannukset, jotka syntyvät ongelmien korjaamisesta myöhemmin. Pohjatutkimuksen ansiosta rakennusprojektin suunnittelijat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, jotka optimoivat rakennusprosessin turvallisuuden, kestävyyden ja kustannustehokkuuden. Tämä korostaa pohjatutkimuksen roolia rakennusprojektien onnistumisen kannalta.

Maaperätutkimus: Mitä kaikkea se paljastaa rakentajalle?

Maaperätutkimus on tärkeä osa rakentamisprosessia, sillä se paljastaa monia vaikuttavia seikkoja rakentajalle

Maaperätutkimus auttaa selvittämään maaperän koostumuksen ja kantavuuden. Tämä on erityisen tärkeää perustusten suunnittelussa, sillä erilaiset maaperän ominaisuudet vaikuttavat siihen, millainen perustusratkaisu on tarpeen. 

Maaperätutkimus paljastaa mahdolliset riskit liittyen esimerkiksi routimiseen tai pohjaveden korkeuteen. Näiden tekijöiden huomioiminen suunnitteluvaiheessa auttaa välttämään myöhempiä ongelmia ja lisää turvallisuutta rakennukselle.

Lisäksi maaperätutkimus voi antaa tietoa esimerkiksi radonin esiintymisestä tai pilaantuneista maa-alueista. Nämä tiedot ovat tärkeitä terveyden ja ympäristön kannalta sekä voivat vaikuttaa rakennuksen sijoituspaikan valintaan.

Maaperätutkimuksesta saatava data auttaa myös arvioimaan rakennuskustannuksia. Kun tiedetään maaperän ominaisuudet, voidaan tehdä tarkempia arvioita esimerkiksi perustamiskustannuksista ja tarvittavista rakennusmateriaaleista.

Maaperätutkimus on olennainen osa rakentamisprosessia. Se paljastaa tärkeää tietoa maaperän ominaisuuksista, riskeistä ja mahdollisista terveys- tai ympäristöongelmista. Näiden tietojen avulla voidaan suunnitella turvallinen ja kestävä rakennus sekä arvioida kustannuksia realistisesti. Pohjatutkimus on perusta suunnittelijoiden ja insinöörien päätöksenteolle.

Vanhojen perustusten kuntotutkimukset: Välttämätön osa pohjatutkimusta

Vanhojen perustusten kuntotutkimukset ovat keskeinen osa pohjatutkimusprosessia, kun kyseessä on olemassa olevien rakennusten kunnostus tai laajennus. Tämän tyyppinen kuntotutkimus mahdollistaa perusteellisen analyysin rakennusten perustuksista, varmistaen, että ne ovat edelleen kestäviä ja turvallisia nykyisiä ja suunniteltuja kuormituksia varten. Vanhojen perustusten tutkiminen on erityisen tärkeää alueilla, joilla maaperäolosuhteet saattavat muuttua ajan myötä tai joissa aiemmat rakennusstandardit eivät enää täytä nykyisiä turvallisuusvaatimuksia.

Kuntotutkimus vanhoissa perustuksissa sisältää tyypillisesti visuaalisen tarkastelun, rakenteellisten vaurioiden dokumentoinnin ja tarvittaessa syvemmän teknisen analyysin, kuten geoteknisiä kairauksia ja laboratorioanalyysejä. Näiden tutkimusten avulla voidaan tunnistaa potentiaaliset ongelmat, kuten vajoamat, halkeamat tai korroosio, jotka voivat heikentää perustusten rakenteellista eheyttä ja turvallisuutta.

Pohjatutkimuksen yhteydessä tehtävä vanhojen perustusten kuntotutkimus on välttämätön toimi, joka auttaa suunnittelemaan tarvittavat korjaustoimenpiteet. Se antaa myös arvokasta tietoa maaperän nykytilasta ja perustusten kyvystä tukea rakennusta. Lopputuloksena saadaan kattava raportti, joka sisältää suositukset mahdollisista korjaus- tai vahvistustoimenpiteistä, turvaten näin rakennuksen pitkäaikaisen käytön ja kestävyyden.

Näin vanhojen perustusten kuntotutkimukset integroituvat osaksi laajempaa pohjatutkimusta, tarjoten kriittistä tietoa, joka on välttämätöntä rakennusprojektien onnistuneelle toteuttamiselle.

Jos sinulla on jokin vanha perustus ja siihen tarvitsee toteuttaa kuntotutkimus, tee meille tarjouspyyntö!

Painokairaus ja puristinheijarikairaus: Eri menetelmät pohjatutkimukseen

Painokairaus ja heijarikairaus ovat kaksi erilaista menetelmää, joita käytetään pohjatutkimuksessa. Näiden menetelmien avulla voidaan saada tietoa maaperän koostumuksesta ja ominaisuuksista sekä selvittää esimerkiksi rakennusten perustamisen kannalta tärkeitä vaikuttavia tekijöitä.

Painokairaus on Suomessa yleisimmin käytetty menetelmä pohjatutkimuksessa. Siinä porataan maahan terällä, joka pyörii samalla kun sitä painetaan alaspäin. Painokairausta täydennetään maanäytteiden otoilla ja näytteet analysoidaan laboratoriossa. Painokairauksen ja maanäytteiden avulla voidaan määrittää muun muassa maalajit, raekoostumus ja vedenjohtavuus.

Puristinheijarikairaus on painokairausta uudempi, teknisempi nykyaikainen kairausmenetelmä. Puristusvaiheessa tangot painetaan maahan ja käytetyn voiman suuruus mitataan. Heijariosuus puolestaan perustuu iskuvoiman hyödyntämiseen. Puristinheijarikairauksen avulla saadaan tietoa syvemmistä kerroksista, joita ei välttämättä saavuteta painokairausta käyttämällä. Myös puristinheijarikairausta täydennetään maanäytteiden otoilla ja näytteet analysoidaan laboratoriossa.

Molemmat menetelmät tarjoavat arvokasta tietoa maaperän ominaisuuksista, mutta niillä on myös omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Painokairaus soveltuu hyvin pintakerrosten tutkimiseen ja sen avulla voidaan saada tarkkaa tietoa maalajeista. Heijarikairauksen etuna puolestaan on sen kyky tunkeutua syvemmälle maaperään ja siten antaa kokonaisvaltaisempi kuva pohjamaan ominaisuuksista.

Painokairaus ja puristinheijarikairaus ovat siis kaksi erilaista menetelmää pohjatutkimukseen, joita käytetään rakennusten perustamisen suunnittelussa sekä muissa maaperän ominaisuuksiin liittyvissä tutkimuksissa. Näiden menetelmien avulla voidaan varmistaa turvalliset ja kestävät rakenteet sekä minimoida riskit esimerkiksi maaperän liikkumisen tai routimisen suhteen. Käytössä on kuitenkin monia muita kairaus tekniikoita, joita voidaan maaperätutkimuksessa käyttää, kuten esimerkiksi siipikairaus, tärykairaus sekä porakonekairaus.

Pohjatutkimus hinta: Mitä investointi kattaa?

Pohjatutkimus on olennainen osa rakennusprojekteja, sillä se varmistaa maaperän kantavuuden ja muiden ominaisuuksien soveltuvuuden suunnittelulle rakentamiselle. Pohjatutkimuksen hinta muodostuu useista eri tekijöistä ja työvaiheista, jotka vaikuttavat kokonaiskustannuksiin merkittävästi. Yleisesti pohjatutkimuksen hinta on 1 000-3 000€ pienemmille rakennusprojekteille, kuten yksittäiset asuinrakennukset tai pienet tontit. Suuremmat rakennushankkeet tietenkin maksavat huomattavasti enemmän.

Pohjatutkimuksen kustannukset alkavat suunnittelusta, jossa määritellään tutkimuksen laajuus ja tarvittavat tutkimusmenetelmät. Tämä vaihe vaatii asiantuntijoiden panosta, joiden ammattitaito ja kokemus ovat tärkeässä asemassa. Seuraavaksi itse kenttätyöt alkavat, joihin kuuluvat pintavaaitus, kairaukset ja näytteenotto. Kenttätyön vaativuus ja laajuus määräytyvät kohteen maaperän ominaisuuksien ja rakennushankkeen vaatimusten mukaan. 

Laboratoriossa tehtävät laboratoriokokeet ja analyysit suoritetaan maastotutkimusten jälkeen. Näissä analysoidaan otetut näytteet ja varmistetaan kairauksilla tehdyt havainnot. Lopuksi insinöörit koostavat tutkimustulosten ja muun suunnitteluaineiston perusteella raportin, joka sisältää suositukset ja asiakirjat rakennusluvan hakemista ja hankkeen toteutusta varten.